Najwyższą jakość Gold-Gum potwierdzają Państwa opinie oraz magazyn "Przegląd Oponiarski"
72 klientów ujawniło, że przetestowali nasze produkty
i są ZADOWOLENI po przejechaniu łącznie:   źródło: allegro
Regulamin sklepu.

WARUNKI GWARANCJI

 Prawo odstąpienia / wymiany towaru

1. Jeżeli Kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami. W przeciwnym razie poniższych postanowień nie stosuje się.

2. Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Klient może wykorzystać w tym celu przygotowany przez firmę Gold-gum.pl formularz odstąpienia, który jest dostępny pod adresem mailowym biuro@gold-gum.pl , wysyłając uzupełniony formularz na adres wskazany w ust. 3 poniżej. Klient może również wykorzystać formularz odstąpienia stanowiący załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów.

3. Zwracany towar powinien być czysty, zapakowany z otrzymanym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT oraz pisemną gwarancją).

Towar należy odesłać przez Klienta na adres:

Zakład Bieżnikowania Opon Gold Gum

Ul. Ks. J. Jagałły 9

10-371 Olsztyn- Kieźliny

 Informujemy, że nie przyjmujemy przesyłek " za pobraniem".

Wymiany towaru na inny

W przypadku gdy zamówiony produkt będzie nieodpowiedni mają Państwo możliwość dokonania wymiany towaru w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, pod warunkiem zwrotu towarów nieużywanych, czystych, zapakowanych z otrzymanym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT oraz pisemną gwarancją)

Jeśli na naszej stronie nie jest dostępny potrzebny Państwu rozmiar, oznacza to że wymiana nie będzie możliwa. Mogą wtedy Państwo wymienić towar na inny lub dokonać zwrotu. W przypadku gdy towar zamawiany na wymianę jest droższy od towaru zwracanego, Zakład Bieżnikowania Opon „Gold-Gum” poinformuje klienta o wysokości koniecznej dopłaty po otrzymaniu przesyłki zwrotnej.

Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru na życzenie klienta pokrywa Kupujący. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającego z błędnej realizacji zamówienia przez Zakład Bieżnikowania Opon „Gold-Gum” pokrywa Sprzedawca.

 

4. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a Kupujący jest wolny od wszelkich zobowiązań.  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

5. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie akceptowany (przesyłki takie nie będą odbierane, w związku z czym towar uznaje się za niezwrócony).

6. Towar może zostać zwrócony przez Klienta również za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez firmę Gold-gum. Aby zwrócić towar w taki sposób należy skontaktować się mailowo biuro@gold-gum.pl w celu umówienia terminu odbioru towaru przez firmę kurierską. O ile zwrot towaru dokonywany jest wraz ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu, wówczas do przesyłki kurierskiej Klient winien załączyć oświadczenie o odstąpieniu (Klient może wykorzystać formularz odstąpienia).

7. Koszt zwrotu towaru dokonany na podstawie ustępu 6 powyżej – a więc za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Gold-gum.pl – ponosi firma Gold-gum. O ile zwrot towaru dokonany zostanie w inny sposób, wówczas koszt zwrotu ponosi Klient.

8. Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny produktu wraz z kosztami jego przesyłki do Kupującego zostanie dokonany przez firmę Gold-gum niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.

9. Jeżeli Kupujący zapłacił za towar przelewem bankowym, wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy, wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, o ile kupujący wskazał taki rachunek; w przypadku, gdy Kupujący nie wskazał numeru rachunku bankowego w oświadczeniu o odstąpieniu, wówczas postanowienie ust. 10 poniżej zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

10. Jeżeli Kupujący zapłacił za towar przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem), wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy (o ile kupujący wskazał taki rachunek). Jeżeli Kupujący nie wskazał rachunku bankowego firma Gold-gum wyśle do Kupującego na podany przez niego adres e-mail z prośbą o przesłanie numeru rachunku bankowego, na który powinien nastąpić zwrot lub skontaktuje się z Kupującym w tej sprawie telefonicznie.

11. Serwis nie weryfikuje z jakiego rachunku bankowego nastąpiła płatność za produkty zamówione w Serwisie. Weryfikacja taka nie jest dokonywana również przed dokonaniem zwrotu ceny produktu oraz kosztów przesyłki do Kupującego.

 Reklamacje

Kupujący reklamuje wadliwy produkt w sklepie / serwisie w którym zakupił produkt.

1. Gold-gum zobowiązany jest dostarczyć produkt wolny od wad. W razie, gdy Kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas do umowy sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o sprzedaży (przepisy dot. rękojmi za wady). Reklamacje i roszczenia z tytułu wad produktu (rzeczy) powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.

2. Gwarancji udziela się na 2 lata od daty zakupu.Gwarancją objęte będą opony z wadami fabrycznymi lub materiałowymi.


Gwarancja realizowana jest do 80% wysokości pozostałego bieżnika.

Opony posiadające mniej niż 80% pozostałego  bieżnika, może być wymieniona na nową, o takich samych parametrach, z dopłatą równą procentowi zużycia bieżnika, np: zużycie bieżnika do 40% - 40% rabatu przy zakupie nowej opony. 

Gwarancją nie są objęte wady spowodowane:
- uszkodzeniem mechanicznym (przebicia, przecięcia)
-w wyniku przeciążenia opony
-w wyniku nieprawidłowego ciśnienia opony
-w wyniku nieprawidłowego montażu i demontażu opony i wszelkich napraw opony
-w  wyniku uszkodzenia opony na skutek użytkowania na drogach o zlej nawierzchni, dziury, słaby asfalt itp
- najechanie na elementy, które mogą mechanicznie  uszkodzić oponę.
- w wyniku zużycia lub uszkodzenia opony na skutek usterek mechanicznych pojazdu
- na skutek używania opon do sportów samochodowych
- uszkodzeń w wyniku działania na opony substancji i czynników niszczących, np. kwasów i innych
-w wyniku celowego uszkodzenia opony, wandalizmu, kradzieży i klęsk żywiołowych 
- złym stanem technicznym pojazdu
- nieprawidłowym przechowywaniem

3.Jeżeli sprzedany produkt ma wady, wówczas Kupujący może składając reklamację:

a) żądać wymiany produktu na produkt wolny od wad albo

b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (od umowy nie można odstąpić, o ile wada produktu jest nieistotna).

4. Reklamacje należy składać pisemnie na adres wskazany w § 6 ust. 3 Regulaminu.

5. Składając reklamację należy

a)       zapakowana w folię strech lub worek który ściśle przylega do opony (Nieprawidłowo zapakowane opony mogą być nie odebrane)

b)      dołączyć  DRUKU REKLAMACYJNEGO wypełniony czytelnie

c)       dołączyć kopię karty gwarancyjnej

Wszystkie dokumenty należy włożyć do środka opony, NIE ODDAWAĆ dokumentów dla Kuriera.
Produkt musi zostać przesłany z powrotem wraz z reklamacją  na adres wskazany w § 6 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Koszt przesyłki zwracany jest przez Sprzedawcę w razie uznania reklamacji za uzasadnioną. Przesłanie produktu przez Kupującego na adres wskazany w § 6 ust. 3 Regulaminie za pobraniem nie będzie akceptowane. Produkt może zostać również przesłany przez klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Gold-gum. Aby umówić termin odbioru produktu przez firmę kurierską należy skontaktować się z Gold-gum mailowo ( biuro@gold-gum.pl)

DZIAŁ REKLAMACYJNY

 

Kierownik działu technicznego

Paweł Godlewski, kontakt telefoniczny  89 533 10 28  lub  660 40 51 80

 

6. Gold-Gum, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona, Serwis poinformuje Klienta o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany rzeczy, a Gold-Gum nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

7. Gold-Gum odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim.

8. Kupujący posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in.:

9.Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;

10. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;

11. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

12. Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się (zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego).

 

U producenta kupujesz, nic nie ryzykujesz!

  • Gwarancja 24 miesiące
  • Najniższa cena bez pośredników.
  • Bez kłopotów z POŚREDNIKAMI !
  • Masz pewność bezpieczeństwa i najwyższej jakości
  • Rzetelna wiedza o produktach
  • Towar zawsze dostępny - na stanie
  • SZYBKA wysyłka od ręki
  • Otrzymujesz darmowe porady dotyczące ogumienia

losowa opinia na temat opon Gold-Gum:

Oponki super, 2 razy zrobiłem niemcy-polska, razem 6400km i najmniejszych oznak zużycia. Trzymają sie super na suchym jak i mokrym asfalcie a na śniegu bajka. Przy 170km/h zadnej ruznicy w porównaniu do innych opon.

nick klienta: jaremko3, 22 grudzień 2010, źródło: Gold-Gum na Allegro

WyszukiwarkaZaawansowane wyszukiwanie

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wysyłka

Podgląd zamówienia


Aby sprawdzić status zamówienia wpisz jego unikalny numer

Sonda

Co jest dla Ciebie najważniejsze przy wyborze opon?
Profil
Wygląd
Jakość
Wszystkich głosów: 3285


Pokaż wyniki
partnerzy:
© Gold-Gum | Oprogramowanie KQS.store | Wykonanie: MarketingowaStrona