Najwyższą jakość Gold-Gum potwierdzają Państwa opinie oraz magazyn "Przegląd Oponiarski"
72 klientów ujawniło, że przetestowali nasze produkty
i są ZADOWOLENI po przejechaniu łącznie:   źródło: allegro
Regulamin sklepu
Regulamin
</table

 

§ 1

Zakres obowiązywania regulaminu i jego treść

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) normuje wszelkie sprawy związane z korzystaniem z serwisu gold-gum.pl  (zwanego dalej „Serwisem”).

§ 2 Informacje

1. Serwis prowadzony jest Zakład Bieżnikowania Opon Gold-Gum Ewelina Orłowska, adres: ul. ul.ks. Jagałły 9, 10-371 Kieźliny ( dzielnica Olsztyna),  zarejestrowaną w rejestrze działalności gospodarczej , NIP: PL 739-286-10-99, REGON: 280068140 (zwaną dalej „Gold-Gum“).

2. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (zwanym dalej „Kupującym” lub „Klientem”).

3. Z firmą Gold-Gum.pl  można skontaktować się pod adresem wskazanym w ust. 1, pod numerami telefonu 89 533 10 28, 660 405 180,  668 452 050  (od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 18:00) oraz pod adresem e-mail : ggopony1@wp.pl

4. Serwis służy informowaniu o produktach oferowanych przez firmę, w tym przede wszystkim o oponach , rejestrowaniu Klientów oraz zawieraniu i wykonywaniu umów sprzedaży dotyczących tych produktów.

5. W celu korzystania z Serwisu w pełnym zakresie po stronie Klienta muszą być spełnione pewne wymagania techniczne; wymagania te, a także informacje o bezpieczeństwie i o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Serwisu zawarte są w Załączniku 1.

6. Informacje i regulacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Załączniku 2.

7. Zakazane jest zamieszczanie lub dostarczanie przez Klientów Serwisu treści bezprawnych lub naruszających dobre obyczaje.

8. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu i produktów zamieszczonych w Serwisie należy składać pisemnie lub e-mailem na adres e-mail wskazane w ust. 3 powyżej. Gold-gum.pl, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

9. Z chwilą rejestracji w Serwisie, bądź z chwilą złożenia zamówienia bez rejestracji w Serwisie dochodzi do zawarcia pomiędzy gold-gum.pl a Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Umowa taka zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy o świadczenie usług może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu takiej umowy wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie to zostało doręczone drugiej stronie w formie pisemnej. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie usług następuje po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg z chwilą doręczenia drugiej stronie pisemnego oświadczenia. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie usług pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść umów sprzedaży produktów, które zostały zawarte przez Klienta przed datą ustania mocy wiążącej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie usług, konto danego Klienta przestanie być aktywne i dostępne dla niego, zaś wszelkie złożone przez niego zamówienia, za wyjątkiem zamówień, co do których doszło już do zawarcia umów sprzedaży, zostaną anulowane.

§ 3 Rejestracja

1. Rejestracja w sklepie internetowym nie jest obowiązkowa. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym gold-gum.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego gold-gum.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

2. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość e-mail z prośbą o usunięcie konta oraz podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym gold-gum.pl

"Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim."

 

§ 4 Zawarcie umowy

 

1. Serwis nie stanowi oferty zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej oferowanych w nim produktów, tylko zaproszenie do składania ofert.

2. Przez złożenie zamówienia Klient składa firmie gold-gum.pl ofertę zawarcia umowy sprzedaży.

3. Oferta wiąże tylko wówczas, jeśli firma gold-gum.pl wyśle potwierdzenie jej otrzymania na adres e-mail wskazany przez Klienta. Potwierdzenie takie nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty firmę gold-gum.pl  

4. Oferta wiąże przez 14 dni od dnia jej złożenia przez Klienta. Jeżeli firma gold-gum.pl  nie wyśle w tym terminie na adres e-mail wskazany przez Klienta potwierdzenia wysłania produktu, wówczas oferta wygasa. Potwierdzenie wysłania produktu uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty przez firmę gold-gum.pl  , co oznacza zawarcie umowy sprzedaży.

5. Treść oferty, a po jej przyjęciu treść umowy sprzedaży, jest przechowywana przez firmę gold-gum.pl  i przesyłana Klientowi e-mailem w potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 3 powyżej oraz w potwierdzeniu wysłania produktu, o którym mowa w ust. 4 powyżej.

6. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku po cenach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Klienta oferty, która została następnie przyjęta przez firmę gold-gum.pl. W pozostałym zakresie firmę gold-gum.pl  może swobodnie zmieniać ceny. Ceny zawierają wszystkie podatki i cła.

7. Jeżeli Klient zarejestrował się w Serwisie, wówczas nie wolno mu przekazywać hasła osobom trzecim. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się hasłem do konta w Serwisie.

8. Umowy sprzedaży zawierane są wyłącznie w języku polskim.

§ 5 Dostawa

1. Dostawa zamówionego produktu zostanie zrealizowana tylko wtedy, gdy adres dostawy jest na terenie Polski.

2. Dostawa następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej. Kupujący dokonuje samodzielnie wyboru sposobu dostawy.Koszt dostawy dostępny jest tutaj

3. Termin dostawy wynosi: 
> 1-2 dni robocze- w przypadku umów zawartych do godz. 14:00 
> 2-3 dni robocze- w przypadku umów zawartych po godz. 14:00

5. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta; uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta – odpowiedzialność za to ponosi Klient.

§ 6

Formy płatności, wymagalność, odsetki za opóźnienie i zastrzeżenie prawa własności

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:
a. płatność natychmiastowa  DotPay;
b. przelew bankowy
c. karta kredytowa
d. za pobraniem przy odbiorze

2. Przy wyborze którejkolwiek z form płatności wskazanych w ust. 1 powyżej, Klient ponosi koszty z tym związane.

3. Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. W razie braku płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, Klient otrzyma od Gold Gum  e-mail z przypomnieniem o dokonaniu zapłaty. Jeżeli Klient nie dokona płatności za zamówienie w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu zamówienia.

dotpay_raty4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Przedmiotowe usługi świadczy Dotpay S.A. Z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego podadresem: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/.              

 

Płatność za pośrednictwem Dot Pay dokonywana jest w trakcie zamówienia. Informacja o dokonaniu wpłaty firma Gold-gum.pl otrzymuje natychmiast za pośrednictwem maila. Płatność winna zostać dokonana w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej. Przesyłka nie zostanie wydana Klientowi przez dokonaniem pełnej zapłaty.

5. Gold-gum.pl zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem) Klientowi, który nie odbierze dwóch kolejno zrealizowanych zamówień płatnych przy odbiorze. Przywrócenie formy dokonania zapłaty przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem) dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia opłaconego w inny sposób niż przy odbiorze przesyłki.

6. Dostarczony produkt pozostaje własnością firmy Gold-gum do chwili całkowitej zapłaty.
  dotpay           dotpay_raty

 

§ 7

 Prawo odstąpienia / wymiany towaru

1. Jeżeli Kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami. W przeciwnym razie poniższych postanowień nie stosuje się.

2. Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Klient może wykorzystać w tym celu przygotowany przez firmę Gold-gum.pl formularz odstąpienia, który jest dostępny pod adresem mailowym biuro@gold-gum.pl , wysyłając uzupełniony formularz na adres wskazany w ust. 3 poniżej. Klient może również wykorzystać formularz odstąpienia stanowiący załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów.

3. Zwracany towar powinien być czysty, zapakowany z otrzymanym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT oraz pisemną gwarancją).

Towar należy odesłać przez Klienta na adres:

Zakład Bieżnikowania Opon Gold Gum

Dągi 12

11-001 Dągi 

 Informujemy, że nie przyjmujemy przesyłek " za pobraniem".

Wymiany towaru na inny

W przypadku gdy zamówiony produkt będzie nieodpowiedni mają Państwo możliwość dokonania wymiany towaru w terminie 10 dni od daty jego otrzymania, pod warunkiem zwrotu towarów nieużywanych, czystych, zapakowanych z otrzymanym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT oraz pisemną gwarancją)

Jeśli na naszej stronie nie jest dostępny potrzebny Państwu rozmiar, oznacza to że wymiana nie będzie możliwa. Mogą wtedy Państwo wymienić towar na inny lub dokonać zwrotu. W przypadku gdy towar zamawiany na wymianę jest droższy od towaru zwracanego, Zakład Bieżnikowania Opon „Gold-Gum” poinformuje klienta o wysokości koniecznej dopłaty po otrzymaniu przesyłki zwrotnej.

Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru na życzenie klienta pokrywa Kupujący. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającego z błędnej realizacji zamówienia przez Zakład Bieżnikowania Opon „Gold-Gum” pokrywa Sprzedawca.

 

4. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a Kupujący jest wolny od wszelkich zobowiązań.  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

5. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie akceptowany (przesyłki takie nie będą odbierane, w związku z czym towar uznaje się za niezwrócony).

6. Towar może zostać zwrócony przez Klienta również za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez firmę Gold-gum. Aby zwrócić towar w taki sposób należy skontaktować się mailowo ggopony1@wp.pl w celu umówienia terminu odbioru towaru przez firmę kurierską. O ile zwrot towaru dokonywany jest wraz ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu, wówczas do przesyłki kurierskiej Klient winien załączyć oświadczenie o odstąpieniu (Klient może wykorzystać formularz odstąpienia).

7. Koszt zwrotu towaru dokonany na podstawie ustępu 6 powyżej – a więc za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Gold-gum.pl – ponosi firma Gold-gum. O ile zwrot towaru dokonany zostanie w inny sposób, wówczas koszt zwrotu ponosi Klient.

8. Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny produktu wraz z kosztami jego przesyłki do Kupującego zostanie dokonany przez firmę Gold-gum niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.

9. Jeżeli Kupujący zapłacił za towar przelewem bankowym, wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy, wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, o ile kupujący wskazał taki rachunek; w przypadku, gdy Kupujący nie wskazał numeru rachunku bankowego w oświadczeniu o odstąpieniu, wówczas postanowienie ust. 10 poniżej zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

10. Jeżeli Kupujący zapłacił za towar przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem), wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy (o ile kupujący wskazał taki rachunek). Jeżeli Kupujący nie wskazał rachunku bankowego firma Gold-gum wyśle do Kupującego na podany przez niego adres e-mail z prośbą o przesłanie numeru rachunku bankowego, na który powinien nastąpić zwrot lub skontaktuje się z Kupującym w tej sprawie telefonicznie.

11. Serwis nie weryfikuje z jakiego rachunku bankowego nastąpiła płatność za produkty zamówione w Serwisie. Weryfikacja taka nie jest dokonywana również przed dokonaniem zwrotu ceny produktu oraz kosztów przesyłki do Kupującego.

§ 8 Reklamacje

1. Gold-gum zobowiązany jest dostarczyć produkt wolny od wad. W razie, gdy Kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas do umowy sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o sprzedaży (przepisy dot. rękojmi za wady). Reklamacje i roszczenia z tytułu wad produktu (rzeczy) powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.

2. Gwarancji udziela się na 24 miesiące od daty zakupu, ale nie dłużej niż do momentu zużycia bieżnika, co wykazuje wskaźnik zużycia bieżnika (TWI). Gwarancja obejmuje wyłącznie wady wynikające z winy producenta. Opona jednostronnie lub częściowo zużyta do wartości TWI jest traktowana jako zużyta i nie podlega gwarancji.

Gwarancją nie są objęte wady spowodowane:
- uszkodzeniem mechanicznym (przebicia, przecięcia)
- nieprawidłową eksploatacją
- nieprawidłowym montażem
- złym stanem technicznym pojazdu
- nieprawidłowym przechowywaniem

3.Jeżeli sprzedany produkt ma wady, wówczas Kupujący może składając reklamację:

a) żądać wymiany produktu na produkt wolny od wad albo

b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (od umowy nie można odstąpić, o ile wada produktu jest nieistotna).

4. Reklamacje należy składać pisemnie na adres wskazany w § 6 ust. 3 Regulaminu.

5. Składając reklamację należy

a)       zapakowana w folię strech, która ściśle przylega do opony (Nieprawidłowo zapakowane opony mogą być nie odebrane)

b)      dołączyć . DRUKU REKLAMACYJNEGO wypełniony czytelnie

c)       dołączyć kopię karty gwarancyjnej

Wszystkie dokumenty należy włożyć do środka opony, NIE ODDAWAĆ dokumentów dla Kuriera.
Produkt musi zostać przesłany z powrotem wraz z reklamacją  na adres wskazany w § 6 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Koszt przesyłki zwracany jest przez Sprzedawcę w razie uznania reklamacji za uzasadnioną. Przesłanie produktu przez Kupującego na adres wskazany w § 6 ust. 3 Regulaminie za pobraniem nie będzie akceptowane. Produkt może zostać również przesłany przez klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Gold-gum. Aby umówić termin odbioru produktu przez firmę kurierską należy skontaktować się z Gold-gum mailowo ( biuro@gold-gum.pl)

DZIAŁ REKLAMACYJNY

 

Kierownik działu technicznego

 

Paweł Godlewski, kontakt telefoniczny   660 40 51 80

 

6. Gold-gum, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona, Serwis poinformuje Klienta o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany rzeczy, a Kup-opony nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

7. Gold-gum odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim.

8. Kupujący posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in.:

9.Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;

10. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;

11. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

12. Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się (zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego).

§ 9 Postanowienia pozostałe

1. Jeżeli treści zamieszczone przez Klienta w Serwisie (np. oceny produktów) stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Klient dobrowolnie zamieszczając takie treści w Serwisie udziela firmie Gold Gum niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez firmę Gold-Gum  z tych utworów, która obejmuje w szczególności publikację utworów w Serwisie. Do spraw uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się prawo polskie, z wyłączeniem konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Załącznik 1

Wymagania techniczne korzystania z Serwisu oraz informacje o bezpieczeństwie i o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Serwisu, a także o funkcji i celu oprogramowania wprowadzanego przez firmę Gold-gum do systemu informatycznego użytkownika

Cookies (Ciasteczka)
„Cookies” (ciasteczka) to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Klienta, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Klienta bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Klienta na stronach internetowych Serwisu. Pliki „cookies” umożliwiają komfortowe zakupy online. Dlatego zdecydowaliśmy o korzystaniu z cookies jako bazy zakupów online. Cookies zapamiętują, np. koszyk z produktami lub informacje o logowaniu, które nie ulegają zniszczeniu w momencie przejście na inną stronę internetową. Oczywiście można samemu zdecydować o wykorzystaniu cookies przy pomocy ustawień przeglądarki internetowej. Można korzystać z cookies zawsze lub podczas jednej wizyty (sesji), odrzucić je lub korzystać z nich po potwierdzeniu. Gold-gum korzysta zarówno z cookies, które są aktywne tylko podczas wizyty online jak również cookies aktywnych stale. Zapewniamy: żadne z zastosowanych cookies nie może wyrządzić szkód komputerowi! W sekcji Pomocy większości przeglądarek internetowych można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę plików cookies, ale ponieważ dzięki nim Klient może w pełni wykorzystać oferowane przez Serwis funkcje, rekomendujemy pozostawienie tej możliwości.

Bezpieczeństwo dzięki szyfrowaniu SSL
Twoje zamówienia i dane osobowe jak nazwisko, adres lub dane karty kredytowej są zabezpieczone nowoczesnymi systemami. Przenoszenie danych odbywa się w sposób zakodowany, nieczytelny dla osób trzecich, z zastosowaniem Secure Socket Layers (SSL) firmy VeriSign, standardu zabezpieczeń, który jest obsługiwany przez wszystkie popularne przeglądarki internetowe. Status zabezpieczeń rozpoznasz z zasady po małej kłódce na dolnym pasku stanu Twojej przeglądarki. Kup-opony podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych. Można nam w tym pomóc, nie przekazując nigdy swojego hasła i wybierając zakodowane przenoszenie danych (SSL), zawsze tam, gdzie to proponujemy (np. podczas składania zamówienia). Jeśli dzielisz komputer z innymi osobami, zwróć uwagę na to, aby po każdej sesji wylogować się. W ten sposób razem osiągniemy cel, aby Twoje zakupy internetowe będą naprawdę bezpieczne.

Załącznik 2

Regulacje i informacje dotyczące ochrony danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Zakład Bieżnikowania Opon Gold Gum z siedzibą w Kieźlinach, adres: ul. Ks. J. Jagałły 9, 10-371 Olsztyn, zarejestrowaną w rejestrze działalności gospodarczej , NIP: PL 739-286-10-99, REGON: 280068140 (zwaną dalej „Gold-Gum“).

2. Dokonując rejestracji lub składając zamówienie w Serwisie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie firmy Gold-gum oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, realizacji zamówień i umowy sprzedaży (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub w trakcie składania zamówienia). Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia lub umowy przez Serwis. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Cel przetwarzania

 • Gold Gum przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line poprzez serwis: www.gold-gum.pl 
 •  Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:
 •  

- zarejestrowania się w Serwisie

- zawarcia umowy

- dokonania rozliczeń

- dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru

- korzystania przez Użytkownika wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, reklamacja).

 • Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach wówczas firma Gold Gum przetwarza Twoje dane w celu przesyłania Ci własnych informacji handlowych dotyczących na przykład aktualnych promocji czy wyprzedaży.
 •  
 • Rodzaj danych

  Firma Gold Gum przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

  1. zalogowania się w Serwisie:

  - imię i nazwisko

  - adres e-mail

  2. Dokonywania zakupów w Serwisie:

  - imię i nazwisko

  - adres dostawy

  - numer telefonu

  - adres e-mail

  3. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:

  - NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)

  4. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

   

 

 

3. Firma Gold-gum przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji zamówień i umów, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe Klientów są przetwarzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Firma Gold-gum  przekazuje dane osobowe Klientów wyłącznie tym przedsiębiorcom, którzy realizują na zlecenie Firmy Gold Gum zamówienia złożone przez Klientów. Przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty odbywa się wyłącznie w celu realizacji zamówień złożonych przez Klientów.6. Gold-gum, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

7. Gold-gum zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do treści swoich danych, prawo żądania aktualizacji danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

 

<div styl

U producenta kupujesz, nic nie ryzykujesz!

 • Gwarancja 24 miesiące
 • Najniższa cena bez pośredników.
 • Bez kłopotów z POŚREDNIKAMI !
 • Masz pewność bezpieczeństwa i najwyższej jakości
 • Rzetelna wiedza o produktach
 • Towar zawsze dostępny - na stanie
 • SZYBKA wysyłka od ręki
 • Otrzymujesz darmowe porady dotyczące ogumienia

losowa opinia na temat opon Gold-Gum:

Oponki super, 2 razy zrobiłem niemcy-polska, razem 6400km i najmniejszych oznak zużycia. Trzymają sie super na suchym jak i mokrym asfalcie a na śniegu bajka. Przy 170km/h zadnej ruznicy w porównaniu do innych opon.

nick klienta: jaremko3, 22 grudzień 2010, źródło: Gold-Gum na Allegro

WyszukiwarkaZaawansowane wyszukiwanie

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wysyłka

Podgląd zamówienia


Aby sprawdzić status zamówienia wpisz jego unikalny numer

Sonda

Co jest dla Ciebie najważniejsze przy wyborze opon?
Profil
Wygląd
Jakość
Wszystkich głosów: 3391
Porównywarka
Wybierz produkty do porównania
partnerzy:
© Gold-Gum | Oprogramowanie KQS.store | Wykonanie: Projektowanie stron www